Contact

IPP CONTACT PERSON                                                                                            
Prof. Daniel Schunk, Coordinator and Spokesperson
Prof. Claudia Landwehr, Deputy Coordinator and Spokesperson
Niklas Witzig, Managing Director
www.ipp-mainz.uni-mainz.de
 
Geschäftsstelle des Forschungsschwerpunkts IPP
Tel.: +49-6131-39-22918
Email: ipp-mainz@uni-mainz.de
(Postadresse: IPP/LS Schunk)
Room: 01-102
Johann-Joachim Becher Weg 31
55099 Mainz